วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

อ่านและออกเสียงคำได้ถูกต้อง

ความรู้ทางภาษา
· คำพ้องเสียง เป็นคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน เช่น พันธ์ – พรรณ , สัตว์ – สัตย์ , กาล – กาฬ – กานต์ – การ – การณ์, จัน – จันทร์ – จันทน์ ฯลฯ
· ชนิดของคำในประโยค
คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๑. คำนามทั่วไปหรือสามานยนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง เช่น คำว่า สุนัข ไก่ ปากกา ดินสอ
๒. คำนามเฉพาะหรือวิสามารยนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น กล่องดินสอสีเหลือง นกสีขาว
คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้แทนคำนามในการเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อไม่ให้ใช้คำนามซ้ำกันบ่อย ๆ หรือเป็นคำที่ใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง หรือผู้ที่เรากล่าวถึงคำสรรพนาม แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
๑. สรรพนามแทนผู้พูด เช่น ข้าพเจ้า ผม
๒. สรรพนามแทนผู้ฟัง เช่น เธอ คุณ ท่าน
๓. สรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึง เช่น เขา แก มัน
คำกริยา เป็นคำที่ใช้แสดงอาการต่าง ๆ หรือแสดงการเปรียบเทียบแสดงภาพของบุคคลหรือสิ่งของ เช่น นอน วิ่ง เดิน